Хэрэв танд холбогдох инженерээс Session Key ирсэн бол тухайн түлхүүрийг энэхүү хэсэгт оруулснаар шууд холбогдох боломжтой.